Regulamin

REGULAMIN FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA - TWÓJ LEKARZ

Regulamin przekazywania darowizn na stronie https://promocjazdrowia.org.pl/

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem darowizn) określa zasady przekazywania darowizn na rzecz wsparcia działań́ statutowych Fundacji Promocji Zdrowia - Twój Lekarz z siedzibą we Wrocławiu (zwana dalej: Fundacją) za pośrednictwem należącego do Fundacji Serwisu dostępnego pod adresem: https://promocjazdrowia.org.pl (zwany dalej: Serwisem) oraz określenie praw i obowiązków Usługobiorców (Darczyńców) i Administratora (Fundacji) w związku z przekazywaniem darowizn.
 2. Serwis jest własnością̨ Fundacji Promocji Zdrowia - Twój Lekarz NIP: 8943193086, REGON: 522857660 z siedzibą we Wrocławiu 54-616 przy ulicy Kunickiego 37A.
 3. Darowizny przekazywane Fundacji przeznaczane są̨ wyłącznie na działania statutowe Fundacji.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji obsługujących płatności dokonywanych darowizn, Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) jest zobowiązany zapoznać́ się̨ z treścią̨ Regulaminu darowizn.
 5. Aktualna wersja Regulaminu darowizn jest zawsze dostępna na stronie promocjazdrowia.org.pl/ w zakładce Wspieraj Nas.
 6. Regulamin darowizn jest publicznie i nieodpłatnie dostępny dla wszystkich podmiotów
  w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie
  w zwykłym toku czynności za pomocą̨ systemu teleinformatycznego, z którego korzysta dany podmiot.

II. Umowa Darowizny

 1. Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) przekazując środki finansowe lub rzeczowe dokonuje darowizny w rozumieniu art. 888 ust. 1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.). Umowa ta polega na zobowiązaniu się̨ przez Usługobiorcę̨ Serwisu (Darczyńcę̨) do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego (Fundację) kosztem swego majątku (Darowizna).
 2. W przypadku darowizny środków finansowych, dokonanie przelewu środków finansowych, skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że niezależnie od niezachowania formy aktu notarialnego, darowizna jest ważna i skuteczna bez względu na formę̨, w jakiej oświadczenia stron zostały złożone.
 3. W przypadku darowizny środków rzeczowych lub usług, przekazanie Fundacji zadeklarowanych w korespondencji mailowej lub innej formie środków rzeczowych, a w przypadku darowizny usług wykonanie tych usług, skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że bez względu na formę̨, w jakiej oświadczenia Darczyńcy (Usługobiorcy Serwisu) i Obdarowanego (Fundacji) zostały złożone darowizna jest ważna i skuteczna.

III. Zasady Przekazywania Darowizn Finansowych

1. Przekazywanie darowizn środków finansowych na rzecz wsparcia działań́ Fundacji jest możliwe albo poprzez dokonanie wpłaty wybranej kwoty darowizny bezpośrednio na rachunek bankowy Fundacji albo w ramach skorzystania z udostępnionej w Serwisie aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych (PayU S.A.).
 
2. Darowizna finansowa może mieć́ charakter wpłaty jednorazowej i wpłaty cyklicznej określonej w pkt IV Regulaminu darowizn. Darczyńca może wpłacić́ jedną z sugerowanych na stronie serwisu Fundacji kwot lub dowolną podaną przez siebie kwoty̨.
 
3. W przypadku, gdy Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) zamierza bezpośrednio dokonać́ darowizny, bez skorzystania z aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych, wówczas powinien dokonać́ przelewu dowolnej kwoty darowizny na rachunek bankowy Fundacji prowadzone przez SANTANDER BANK POLSKA nr 69 1090 2590 0000 0001 5138 2193 poprzez dokonanie bezpośredniego przelewu na ten rachunek bankowy lub przelewu w oddziale banku lub na poczcie.
 
4. W przypadku, gdy Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) decyduje się udzielić jednorazowego wsparcia działań statutowych Fundacji, w ramach skorzystania z aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych, wówczas na stronie Serwisu w zakładce Wspieraj Nas powinien zaznaczyć́ wybraną proponowaną kwotę̨ wsparcia finansowego lub też wpisać́ w oknie „inna kwota” inną zadeklarowaną przez siebie indywidualnie kwotę̨ wsparcia finansowego, a następnie potwierdzić́ wybór klikając okno [Wyślij].
 
5. Darowizny dokonywane w ramach dostępnej w Serwisie aplikacji Operatora bezpiecznych płatnością internetowych są̨ obsługiwane przez operatora płatności: PayU, z główną siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166, NIP: 779-23-08-495.
 
6. W ramach skorzystania z aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych darowizna może zostać́ przekazana za pomocą̨:
a)przelewu elektronicznego;
b)karty płatniczej (kredytowej lub debetowej);
c)przelewu tradycyjnego.
 

7. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulamin Operatora płatności dostępne na stronie: PayU SA (link: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania).

 
8. Transakcje jednorazowe realizowane przy pomocy kart płatniczych odbywają̨ się za pomocą̨ systemu płatności internetowych PayU.
 
9. Dane Darczyńcy, tytuł oraz kwota płatności dostarczane są̨ PayU przez Fundację. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez PayU wpłaty. Płatność́ udostępniana jest Fundacji w ciągu jednej godziny, nie późnej jednak niż̇ do końca następnego dnia roboczego. PayU nie pobiera od Darczyńcy opłaty od realizacji usługi. Operator bezpiecznych płatności internetowych pobiera od Fundacji prowizję w wysokości 0,80% od każdej płatności.
 
IV. Reklamacje
 
W przypadku reklamacji związanych z dokonywaniem darowizn w formie płatności pieniężnych za pośrednictwem Operatora bezpiecznych płatności internetowych, reklamacje należy kierować́ bezpośrednio do właściwego Operatora bezpiecznych płatności internetowych. Więcej informacji dotyczących składania reklamacji odnoszących się do dokonywania płatności pieniężnych znajduje się pod adresami:www.payu.pl/ lub na stronie banku Darczyńcy.
 
V. Ochrona danych osobowych
 
1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119, s. 1) oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.) informujemy, przekazane przez Darczyńców dane będą przetwarzane w związku z realizowanymi działaniami oraz płatnościami darowizn na rzecz Fundacji.
 
2. Korzystanie z powyższych form oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przekazanych nam danych osobowych.
 
3. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Promocji Zdrowia Twój Lekarz z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kunickiego 37A, 54-616 Wrocław.
 

4. W razie wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z Fundacją z drogą e-mailową, pisząc na adres: kontakt@promocjazdrowia.org.pl

 
5. Administratorem danych osobowych w ramach płatności za pomocą usługi PayU jest właściciel serwisu www.PayU.pl
 
6. W przypadku darowizny przekazanej przelewem na rachunek bankowy przetwarzane następujące dane osobowe przekazywane Fundacji przez bank, tj.: imię i nazwisko, numer rachunku, kwota darowizny, adres. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. b RODO, czyli umowa pomiędzy stronami oraz art 6 ust.1 lit. c RODO, tj. realizacja obowiązku prawnego.
 
7. Dane osobowe zarządzane przez Fundację, będą przetwarzane jedynie w celach kontaktowych przez administratora danych co oznacza, że mogą być wykorzystane wyłącznie do obsługi darowizny oraz wysyłki podziękowań za wpłatę lub innych informacji dotyczących wpłaty.
 
8. Wspomniane dane mogą być udostępnione podmiotom, które upoważnione na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 
9. Właściciele/ki danych mają prawo wglądu w treść swoich danych oraz do ich aktualizowania, poprawiania, sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania. Wyżej wspomnianym przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przeniesienia danych osobowych. Każdy może też wnieść skargę do organu nadzorczego.
 
10. W każdym momencie zgoda dotycząca przetwarzania danych może zostać wycofana. Wycofanie zgody nie ma skutku dla przetwarzania danych, które zostało wykonane przed wycofaniem zgody. Jeśli sytuacja tego wymaga, na podstawie przepisów prawa, dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym.
 
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niezbędne do przekazania darowizny.
 
VI. Bezpieczeństwo wpłat
 
1. Dokonywane wpłaty są̨ chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL (tak jak bank). Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są̨ zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności Fundacja korzysta z bezpiecznego licencjonowanego operatora płatności PayU.
 
VII. Postanowienia Końcowe
 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na Stronie Internetowej

https://promocjazdrowia.org.pl
 
2. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w Regulaminie darowizn aktualizacji i zmian bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie Usługobiorców Serwisu.
 
3. Zmiany naniesione w Regulaminie darowizn wiążące dla Usługobiorcy Serwisu w momencie ich publikacji na Stronie internetowej.
 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem darowizn zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawne.
 
5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia Regulaminu darowizn okażą̨ się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności z prawem i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu darowizn